Hello
  Home Help Login Register DMCA Rules  
20 June 2018, 13:31:33
 

Skoci na stranu: 1    Idi na dno strane
Send this topic    Print
Author Topic: Nikola Tesla - Gospodar munja  (Read 1181 times)
« on: 04 June 2009, 21:08:49 »

Nikola Tesla - Gospodar munjaNikola Tesla je bio brilijantni izumitelj, fizi?ar i in?enjer. Tesla je bio pomalo misteriozan i oko njega se razvio pravi kult li?nosti, kao i tucet teorija zavjera. Ali ne?emo sada ulaziti u iluminate, masone, zrake smrti, megaoru?ja ili analnu penetraciju klipom kukuruza. Tesla je bio ?udan ?ovjek za svoje vrijeme, sanjar za razliku od svog suparnika Edisona. Tesla bi dobio ideju i u mislima rije?io primjenu i probleme. Ali kad bi otkrio kako ne?to funkcionira, to bi mu dosadilo i krenuo bi na nove stvari. Zbog toga nije mnoge ideje zapisao na papir i ?esto mu je izmakla Nobelova nagrada. Otkrio je radio, a zasluga je pripala Marconju, koji je dobio Nobela. Otkrio je i x-zrake i zapazio elektrone, izumio je prvi ciklotron, elektronski mikroskop i avion s okomitim uzlijetanjem, ali zasluge nije dobio. Tesla je i za?etnik robotike. Smatran je ludim znanstvenikom zbog njegovih naprednih ideja i ekscentri?nog pona?anja. Bio je showman. Svatko tko bi posjetio njegov laboratorij ostao bi zapanjen - Tesla je pucketanjem prstiju stvarao u?arene kugle, pustio je visokonaponsku struju da te?e povr?inom njegova tijela a najfascinantnije je bilo sveprisutno svjetlo bez vidljivog izvora. Do danas se ne zna kako je to uspio. Njegovi suvremenici su mu se ili smijali, ili su ga se bojali. Jedna od ideja zbog koje je bio izrugivan je rezonancija. Otkrio je da svi objekti vibriraju. Dodavanjem snage u pravo vrijeme vibracije se ampliciraju dok objekt ne pukne. Tvrdio je da bi mogao raspoloviti Zemlju, da detonira tonu dinamita svakih sat i 49 minuta, ?to je u principu to?no, ali ne bi bilo mogu?e savr?eno kontrolirati eksplozije. Tek su 1960. godine znanstvenici utvrdili da je Tesla bio u pravu i da Zemlja uistinu rezonira. Ovakve napredne ideje i njegova ekscentri?nost, a kasnije i opsesivno-kompulzivni poreme?aj su bili predmet ismijavanja. Tesla bi uvijek iznova iznosio ideje i uvijek iznova ih dokazivao, ali opet je ismijavan. Bio je opsjednut brojevima djeljivima s tri. Na stolu mu je uvijek bilo osamnaest ubrusa, tri puta bi kru?io oko zgrade... Brojao je korake, zalogaje, mjerio zapremninu ?lice juhe. Mrzio je nau?nice, miris kamfora i bojao se dodirnuti kosu drugih ljudi. Bio je hipersenzitivac, imao je nadljudski sluh i mogao je ?uti razgovor na udaljenosti od nekoliko stotina metara. Njegova preosjetljivost na zvuk i svjetlost je poslijedica ?iv?anog sloma kojeg je pretrpio u tinejd?erskoj dobi. Vidio je ?udne bljeskove svjetlosti - prizore i slike stvari koje bi zamislio, tako stvarne da nije mogao razlu?iti ?to je opipljivo a ?to nije. Njegovo razmi?ljanje je bilo trodimenzionalno. Poput ra?unala je sastavljao ure?aje u glavi, koji su u stvarnosti funkcionirali upravo onako kako je htio. Mnogi su ga vidjeli kao zlokobnu figuru. ?ak je bio inspiracija za Lovecraftovog Nyarlathotepa, koji u ?ovje?jem obli?ju putuje zemljom i koristi propagandu i manipulaciju za ostvarivanje svojih ciljeva. Tesla je bio neshva?eni genije, ?ije su tvrdnje dokazane desetlje?ima kasnije. dok su neke ostale misterija.

Rani ?ivot

Tesla je ro?en u Smiljanu u blizini Gospi?a, 10. srpnja 1856. to?no u pono?, za vrijeme oluje. Bio je jedno od petero djece. Imao je brata Danu i sestre Angelinu, Milku i Maricu. Dane je stradao u dvanaestoj godini, ?to je ostavilo velik utisak na Nikolu. Njegov brat je bio nadaren i miljenik roditelja, i ba? zbog toga je Tesla od malih nogu po?eo u?iti. ?kolovao se u Gospi?u i bio je odli?an u?enik. Rano je shvatio da ?eli postati in?enjer. To je bilo suprotno ?elji njegovog oca, koji je htio da mu sin postane sve?enik. Tesla je sa sedamnaest godina obolio od kolere, te je od oca uspio izvu?i obe?anje da, ako pre?ivi, mo?e i?i u Visoku politehni?ku ?kolu u Grazu. Ali nakon prvog semestra tre?e godine prestao je dolaziti na predavanja i nije diplomirao. Ipak, za vrijeme boravka u Grazu su mu se po?ele javljati prve ideje o izmjeni?noj struji. Jednog dana je njegov profesor, Jakob Poschl, razredu pokazao stroj na istosmjernu struju. Tesla je predlo?io prelazak na izmjeni?nu struju, na ?to je profesor odgovorio: "Gospodin Tesla mo?da ?e u?initi velike stvari, ali ovo mu nikada ne?e uspjeti. To bi bilo kao da neku stalnu vu?nu silu, primjerice silu gravitacije, pretvori u kru?nu. To bi bio perpetuum mobile, a to je neizvediva zamisao."
Taj profesor je kasnije shvatio koliki je idiot bio.
Tesla je imao fotografsko pam?enje i znao je napamet mnoge knjige. Mogao je vizualno i prostorno razmi?ljati u vi?e dimenzija, ?to mu je omogu?avalo precizne izra?une u glavi.
1881. se odselio u Budimpe?tu, gdje je tvrtka Edison otvorila novu telefonsku centralu. Tesla je radio u Sredi?njem telegrafskom uredu ma?arske vlade. Posao mu se nije svi?ao i s vremenom je postajao sve tjeskobniji i na kraju je do?ivio ?iv?ani slom. Oporavljao se dugim ?etnjama. Upravo tijekom jedne od njih mu je do?la ideja o indukcijskom motoru. Citiraju?i Goetheovog Fausta, do?la mu je inspiracija i nacrtao je dijagram indukcijskog motora u pijesku. Zahvaljuju?i svojim uspjesima, Tesla je dobio novi posao u Edisonovoj podru?nici u Parizu. Ubrzo mu je Charles Batchelor, dugogodi?nji Edisonov prijatelj, predlo?io da otputuje u SAD i upozna Thomasa Alvu Edisona.
1884. godine Tesla sti?e u New York. Do?ao je sa ?etiri centa u d?epu, nekoliko skica i prora?una i s pismom preporuke Edisonu. Tesla je bio ?okiran New Yorkom. Rekao je: "Ono ?to sam ostavio bilo je predivno, umjetni?ko i fascinantno na svaki na?in; ono ?to vidim ovdje ma?inizirano je, grubo i neprivla?no. Amerika je stolje?e iza Europe po civilizaciji."
Tesla je Edisonu Predao pismo preporuke na kojem je pisalo: "Moj dragi Edisone, znam dva velika ?ovjeka. Jedan od njih si ti. Drugi je ovaj mladi?."
Predstavio je Edisonu svoju ideju o izmjeni?noj struji. Edisona nije to zanimalo; on je bio klasi?an primjer poslovnog Amerikanca, koji ?titi svoju investiciju. Ipak je zaposlio Teslu da napravi pobolj?anja na njegovoj elektrani, za ?to mu je obe?ao 50 000 dolara. Tesla je, nakon nekoliko mjeseci rada zavr?io posao, ali Edison je rekao da je ponuda od 50 000 dolara izre?ena u ?ali. Tesla je odmah dao otkaz. Zapao je u krizu; bez novca u stranoj zemlji bio je prisiljen raditi fizi?ke poslove, kopaju?i rovove - ironi?no za Edisonovu tvrtku.

Srednje godine

Tesla Electric Light Company

1886. Tesla je osnovao vlastitu tvrtku Tesla Electric Light & Manufacturing. Investitori su htjeli da pobolj?a metodu lu?ne rasvjete. To nije bila prilika koju je htio jer se investitori nisu slagali oko njegovih planova za izradu motora na izmjeni?nu struju. Tesla je izumio pobolj?anu lu?nu svjetiljku koju je patentirao. Sav zara?eni novac su dobili investitori, a on je dobio bezvrijedne potvrde o dionicama.
Ubrzo je upoznao A.K. Browna, koji je investirao u Teslinu izmjeni?nu struju. 1987. Osnovao je Tesla Electric Company, ?iji su se laboratoriji i radionice nalazili nedaleko od Edisonove tvrtke.
Tesla je patentirao nacrte svog motora na izmjeni?nu struju, a do 1891. je imao ?ak ?etrdeset patenata. George Westinghouse, industrijalac iz Pittsburgha, je prepoznao genijalnost Teslinih izuma. Do?ao je u Teslin laboratorij i ponudio mu 60 000 dolara za patente i dva i pol dolara za svaku konjsku snagu proizvedene elektri?ne energije.

Rat struja

Veliki industrijski rat se odvijao izme?u Westinghouseove izmjeni?ne i Edisonove istosmjerne struje. Edison je svim snagama poku?avao dokazati beskorisnost i opasnost izmjeni?ne struje. Javno je ubijao pse i ma?ke izmjeni?nom strujom. ?ak je nagovorio vladu da koristi izmjeni?nu struju za egzekuciju zatvorenika. Prvo pogubljenje na elektri?noj stolici nije dobro por?lo. Prvi ?ok nije zatvoreniku zaustavio srce i disanje, ali ga je onesvjestio. Drugi ?ok mu je prsnuo ?ile i zapalio ga. Unato? Edisonovoj propagandi, javnost je bila naklonjena izmjeni?noj struji. Kona?nu pobjedu je odnijela Svjetska izlo?ba u Chicagu. Izlo?ba je otvorena 1. svibnja 1893. godine, osvjetljena tisu?ama ?arulja pogonjenih Teslinom izmjeni?nom strujom. Zahvaljuju?i tome, Westinghouse je iste godine potpisao ugovor za proizvodnju generatorske opreme za hidrocentralu na Nijagari.
Komisija za slapove Nijagare, na ?ijem ?elu je bio lord Kelvin, koja je dotada odbila sve ponude, tra?ila je od tvrtke Westinghouse da upotrijebi izmjeni?nu struju. Tesla je zamislio ure?aje u svojoj glavi, ali nitko osim njega nije bio siguran u ishod. Ti strojevi su bili eksperimentalni i skupi. Ali zabrinutost je bila neopravdana. 1896. 16. studenog, pritiskom na prekida?, prvi val struje je dospio u Buffalo. Elekti?ni vodovi su napajali New York. ?ak je i Edison pre?ao na izmjeni?nu struju. Rat struja je bio gotov, ali je financijski iscrpio obje strane. Zahvaljuju?i ugovoru, koji je Tesli davao 2.5 dolara za svaku konjsku snagu, Tesla je zaradio 2 milijuna dolara, a ta bi se brojka ubrzo popela na milijardu. Danas bi ugovor vrijedio trilijune. Ali Tesla je pomogao Westinghouseu i poderao svoj ugovor i odrekao se povlastica.

Colorado springs

Nakon uspjeha u Nijagari, Tesla se bacio na eksperimentiranje u svom laboratoriju. Stvorio je Teslinu zavojnicu, koju je patentirao 1891. Ovaj izum je omogu?avao kori?tenje struje iznimno visokih frekvencija. Izumio je neonsku i fluorescentnu ?arulju, prve rendgenske fotografije i radio. Za radio i x-zrake nije dobio priznanje, dok su Rontgen i Marconi za njih dobili Nobelove nagrade. Tek je 1943. nakon Tesline smrti, ameri?ki sud potvrdio Teslin patent za radio. Tesla je izumio daljinski pogonjen ?amac, prete?u robota.
Teslina opsesija je bilo provo?enje energije be?i?nim putem. Stoga se odselio u Colorado Springs i zapo?eo gradnju svog tornja. Na ogradi je postavio natpis iz Danteovog Pakla: "Leave all hope you who enter here." ?irile su se mnoge glasine o opasnim i mo?nim izumima. Kada bi pokrenuo svoj toranj, iz vrha su po?ele iskriti munje, visine do 40 metara. Tesla je bio poput ?arobnjaka. Njegove munje su no? okupale u svjetlosti ja?oj od Sun?eve. Pisao je o otkri?u kuglastih munja i lopti plazme, ali to nikada nije provjereno. Tesla je sav novac zara?en potro?io na svoja istra?ivanja. Nije bio biznismen i izigran je vi?e puta. Stoga je 1900. napustio toranj i prodao sve u njemu da otplati dugove.

Kasniji ?ivot

Zahvaljuju?i financijerima, Tesla je sagradio toranj na Long Islandu za oda?iljanje radijskog signala, ali Marconi ga je pretekao koriste?i njegove patente. Tesla je imao skrivene planove za svoj toranj - be?i?ni prijenos elektri?ne energije. Njegovi financijeri su odustali i plan mu je propao. Nakon toga Tesla je do?ivio potpun ?iv?ani slom.
Marconi je 1909. dobio Nobela za izum radija, a pri?alo se da ?e Edison i Tesla podijeliti nagradu 1915. godine. Navodno su obojica odbila. Tesla se po?eo baviti zrakama smrti. Nakon bankrota je pokazivao znakove opsesivno-kompulzivnog poreme?aja.
Tesla je umro u hotelu New Yorker 7. sije?nja 1943. godine.
Kad je njegov ne?ak do?ao u Teslinu sobu, nedostajali su neki dokumenti i Teslina crna bilje?nica. Ameri?ka vlada je preuzela njegove dokumente iz straha da ih iskoristi Sovjetski Savez.
Tek nakon svoje smrti Tesla je dobio priznanje kao istinski genije i pionir znanosti. Iza sebe je ostavio jedan ili dva misterija i hrpu teorija zavjera. Ostavio je trag u steampunk literaturi, gdje su ?esto on i Mark Twain prikazani kao pozitivci, a Edison kao negativac.

Code:
http://rapidshare.com/files/163319823/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part01.rar
http://rapidshare.com/files/163319826/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part02.rar
http://rapidshare.com/files/163319827/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part03.rar
http://rapidshare.com/files/163319828/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part04.rar
http://rapidshare.com/files/163319814/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part05.rar
http://rapidshare.com/files/163319816/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part06.rar
http://rapidshare.com/files/163319817/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part07.rar
http://rapidshare.com/files/163319821/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part08.rar
http://rapidshare.com/files/163320196/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part09.rar
http://rapidshare.com/files/163320199/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part10.rar
http://rapidshare.com/files/163320201/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part11.rar
http://rapidshare.com/files/163320203/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part12.rar
http://rapidshare.com/files/163320231/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part13.rar
http://rapidshare.com/files/163320233/Nikola_Tesla_-_Gospodar_munja.part14.rar
 • .
 • *
 • zahvalnica: 1805

 • Location: Blizu plavog mora
 • Date Registerd:26 March 2009, 21:39:54
 • Posts: 9913
 • Topics: 6111
 • Activity/Aktivnost
  0%
 • OS:
  Windows XP Windows XP
 • Browser:
  Firefox 2.0.0.11 Firefox 2.0.0.11
Logged


Skoci na stranu: 1    Idi na vrh strane
Send this topic    Print
 
Skoci na:  

Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Page created in 0.182 seconds with 24 queries.

Google visited last this page 16 June 2018, 16:24:12
Theme created by Logo Off